Adatvédelmi irányelvek / Adatvédelmi Tájékoztató

Adatkezelés (GDPR)

 

Kedves Vendégeink!
A visegrad-vendeghaz-apartman.hu oldalon, a visegradvendeghazapartman.hu oldalon illetve további másodlagos oldalain -melyek a B. pontbeli adatkezelőkhöz, vagy valamelyikükhöz tartozik- amelyeken ajánlatkérési, foglalási lehetőségeket felkináló modulok is elérhetőek - melynek használatával a Visegrád Vendéghaz-Apartmannal illetve résszállásaival, mint szálláshellyel- online kapcsolatfelvételt kezdeményezhetnek.
Tájékoztatjuk Önöket, hogy az online kapcsolatfelvétel során, a kezdeményezés érdemlegességéhez a lentebb részletezett személyes adataiknak a megadása szükséges, ha ezzel nem ért egyet akkor válassza a az adott oldalon megadott telefonos elérhetőséget és keresse meg a szálláshelyet azon.
Az adatok kezelésével összefüggésben mint adatkezelő(k) ezúton tájékoztatja(k) Önt/Önöket a weblapon B. pontban megadott adatkezelő(k) által kezelt az Ön/Önök személyes adatairól, a személyes adatok kezelése körében követett elvekről és gyakorlatról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedésekről, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.
Tájékoztatjuk Önt/Önöket, hogy a rögzített személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal összhangban, a jelen nyilatkozatnak megfelelően kezeljük.
A honlapon keresztül történő online kapcsolat kezdeményezéssel, mint felhasználó elfogadja jelen adatvédelmi tájékoztató (a továbbiakban: Adatvédelmi Tájékoztató) rendelkezéseit.
A. Jogszabály
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)
Egyéb: További szövegekben a "Vendég" az, akit az adatkezelésünk érinthet.
B. Az adatkezelő megnevezése, elérhetőségei
Adatkezelő megnevezése: Greguss Zoltán/né egyéb szállásadók
Adatkezelő elérhetősége:
Cím: 2025. Visegrád Fő utca 100.
Telefonszám: +36-26-397118
E-mail cím: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
C. Adatkezelés célja
Adatkezelő a Vendégek személyes adatait a következő célokból kezeli:
Elsődlegesen a szálláshellyel történő ajánlatkérés-foglalás céljából szükséges bizonyos, a későbbiekben részletezett személyes adatait megadni.
Szükségünk van továbbá személyes adataira a szállásról történő díjbekérő, rész-számla és végszámla kiállításához.
A foglalással kapcsolatos kommunikáció szempontjából is fontos személyes adatainak megadása, annak érdekében, hogy ha bármilyen olyan lényeges körülmény bekövetkezik, amiről szükséges tudnia, arról tájékoztatni tudjuk.
D. Az adatkezelés jogalapja
Adatkezelő a vendégek személyes adatait az alábbi jogalapból kezeli:
- olyan szerződés teljesítése, amelyben a Vendég, mint érintett az egyik fél,
- az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettségek teljesítése, azaz az adatkezelőre háruló bizonylat, számla, vendégnyilvántartás, stb. készítési kötelezettség, továbbá
- a szerződéses jogviszonyból eredő lényeges körülmények való megfelelő Vendég tájékoztatás biztosítása.
A fentieken felüli egyéb célból -kivéve hatóság által előzőleg megtiltott-, illetve egyéb jogalapon történő adatkezelés szükségességének felmerülése esetén adatkezelő egyedileg, az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatni köteles az érintettet a végezni kívánt adatkezeléssel kapcsolatos minden fontos információról és az azzal kapcsolatos jogaikról.
E. A kezelt adatok köre
Adatkezelő honlapjain működő ajánlatkérési és foglalási modulok igénybevétele külön regisztrációhoz nem kötött, azonban az ajánlatkérés érdemi ajánlattal történő megválaszolásához és a foglalás rögzítéséhez az alábbi személyes adatok megadása szükséges:
Név (családi és utónév),
Telefonszám,
E-mail cím,
Lakcím/Számlázási cím a számlázás és az azt megelőző illetve szükség esetén azt követő müveletekhez.
F. Az adatkezelés időtartama
Az adatok kezelése a Vendég telefonszáma és e-mail címe vonatkozásában a foglalás időpontjának megadásától kezdődik és a Vendégnek a Vendégházból történő távozását követően vendégértékelési lehetőség megküldéséhez kerül felhasználásra utána inaktív státuszba kerül.
A Vendég nevének és számlázási címének vonatkozásában a számviteli törvényben foglalt ideig, 8 (nyolc) évig történik az adatok kezelése, ezt követően adatkezelő megsemmisíti azokat.
G. Adatbiztonság
Adatkezelő minden szükséges lépést megtesz, hogy biztosítsa a Vendégek által megadott személyes adatok biztonságát mind a hálózati rendszer, mind az adatok tárolása, őrzése során.
Az adatkezelő honlapján keresztül működő ajánlatkérési, foglalási kérvény rendszer részben a GDPR hatálya alá eső harmadik fél rendszerében , részben a szintén GDPR tárhely szolgálatató renszerében, továbbá az adatkezelő számítógépéről elérhető egyedi bejelentkezést igénylő, szintén a GDPR hatákya alá tartozó felhő alapú email, számlázási rendszerekbe kerül. Adatkezelő munkafolyamatait vírusirtóval védett számítógépen végzi.
H. A Vendég jogai és jogérvényesítési lehetőségei
A Vendég jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra nézve, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha folyamatban van, akkor tájékoztatást kapjon a kezelt adatairól, és az adatkezelést érintő minden releváns információról.
A Vendég kérheti, hogy adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját kérheti személyes adatainak kiegészítését.
Ön kérheti személyes adatainak törlését, kivéve, ha az adatkezelés szükséges az adatkezelő jogi kötelezettségeinek teljesítéséhez vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. Adatkezelő a személyes adatot indokolatlan késedelem nélkül törli, ha az adat kezelése jogellenes, az hiányos, vagy téves, az adatkezelés célja megszűnt, vagy a tárolás határideje lejárt, illetve azt bíróság vagy hatóság elrendelte, illetve törlése az adatkezelőre vonatkozó, jogszabályban foglalt kötelezettség teljesítéséhez szükséges.
Ha az adatkezelő személyes adatot az érintett hozzájárulása folytán kezel, az érintett ezen hozzájárulását visszavonhatja. Amennyiben az adatkezelésnek nincs más jogalapja, az adatkezelő a visszavont hozzájárulással érintett személyes adatot törli.
A Vendég jogosult arra, hogy kérésére adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha
a Vendég vitatja a személyes adatok pontosságát – a pontosság ellenőrzéséhez szükséges ideig;
az adatkezelés jogellenes, de a Vendég ellenzi az adatok törlését és a felhasználás korlátozását kéri;
adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igényének előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
az érintett tiltakozik adatainak közérdekből vagy az adatkezelő, illetve harmadik személy jogos érdekén alapuló kezelése ellen.
A korlátozás ideje alatt az adatkezelő a személyes adatokat a tároláson kívül más célra nem használhatják.
A Vendég jogainak gyakorlása esetén adatkezelő megvizsgálja az érintett kérelmét, és a szükséges intézkedéseket megteszi, és ezekről, illetve ezek elmaradásának indokairól a kérelem kézhezvételét követő egy hónapon belül tájékoztatja a Vendéget.
I. Jogérvényesítés:
A Vendég az adatkezeléssel kapcsolatos kérelmét az B. pontban foglalt adatkezelő részére, az ugyanitt rögzített címre, vagy e-mail címre küldheti meg. A Vendég köteles meggyözödni arról, hogy az adatkezelő a kérelmét megkapta-e és mikor, bármely formában is nyújtotta be.
Ha a Vendég nem rendelkezik az adatkezelőtől a kérelmének bizonyítható átvételével, vagy visszaigazolásával, akkor azt adatkezelő Vendég kérelmének előterjesztését illetően részére beadatlannak tekinti.
A vendég, adatkezelési jogainak bizonyítható megsértése esetén az érintett az adatkezelő címe szerint illetékes törvényszékhez, vagy – választása szerint – a lakóhelye, ennek hiányában pedig tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez fordulhat és keresetet nyújthat be.
A Vendég továbbá panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz és vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatosan jogsérelem következett be vagy annak közvetlen veszélye áll fenn.